DLACZEGO MY ?
ikona dostawy
Bezpłatna
wysyłka
ikona 24 godziny
Realizacja zamówień
już w 24h
ikona piksele
Gwarancja ZERO
martwych pikseli
ikona gwarancja
Nawet 5 lat
gwarancji
ikona ilość
10.000
zrealizowanych zamówień
ikona płatności
Bezpieczne
szybkie płatności

Katalog

INTERFEJSY
INTERFEJSY
INTERFEJSY
DODATKOWE
USB
PIVOT
INTERFEJSY
Flicker free
OPEN FRAME
Ultra cienka ramka
Redukcja niebieskiego światła
Kamera

FAQ

Baza wiedzy - FAQ

Regulamin sklepu IIYAMA-sklep.pl

Regulamin Sklepu "iiyama-sklep.pl"  aktualizacja od dnia 25.12.2014

Postanowienia Ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego  iiyama-sklep.pl W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest HSI Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, przy ul. Technologicznej 2, o numerze NIP: 7540334843  Regon 008305006, dalej zwanym „Sprzedającym”.

Informacje dodatkowe o firmie :

Numer rejestrowy GIOŚ: E0009567Z

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000198842

Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN  Rok założenia: 1989

Rachunki bankowe :

Alior Bank S.A. 11 2490 0005 0000 4600 4745 2531

Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7698 5340

 

Sposoby kontaktu ze sklepem

e-mail: sklep@iiyama-sklep.pl

Telefony: 77 4427161, 77 4427162, 77 4427163, 77 4427164

infolinia 0 801 011 226

fax: 77 544 61 57

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

 

§1 Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę. Każdy towar w sklepie posiada szczegółowy opis i fotografię. Ceny podane na karcie produktu są cenami w PLN brutto (zawierają VAT 23%).

 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

 

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka.

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku       zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres lub zleceniu odbioru osobistego zamówionego towaru w salonie sprzedaży Sprzedającego (ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole).

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: sklep@iiyama-sklep.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny. Pełen opis procesu jak i wzór formularza znajduje się na stronie https://iiyama-sklep.pl/content/48-odstapienie-od-umowy-dla-konsumenta

10. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

 

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1.  W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: help.pl@iiyama.com lub telefonicznie 0 801 44 92 62 lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: HSI Sp. zo.o. Technologiczna 2, 45-839 Opole

 2.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  • przedmiot reklamacji
  • przyczynę reklamacji
  • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

 3.  Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie
 4.  O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.W razie uwzględnienia reklamacji,  
 5.  Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny.
 6.  Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1.  Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane           osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być        przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji      złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności       dostępnej pod adresem https://iiyama-sklep.pl/content/1-polityka-prywatnosci

    

 

§6 Postanowienie Końcowe

1.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin https://iiyama-sklep.pl/content/2-regularmin-sklepu-iiyama-sklep-pl

2.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3.  Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regulamin sklepu "iiyama-sklep.pl" do dnia 25.12.2014 roku

Sklep internetowy, działający pod adresem iiyama-sklep.pl prowadzony jest przez Autoryzowanego Partnera IIYAMA (Authorized GOLD Partner):

HSI Sp. zo.o. ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
NIP: 754-033-48-43 REGON: 008305006 GIOŚ: E0009567Z
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000198842
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN Rok założenia: 1989
Konto bankowe Alior Bank S.A. 11 2490 0005 0000 4600 4745 2531

§ 1 Oferta 
Sklep internetowy iiyama-sklep.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Wszystkie proponowane przez Sklep urządzenia są fabrycznie nowe i posiadają gwarancje. Warunki gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej i podane w dalszej części regulaminu.

§ 2 Ceny 
Ceny towarów znajdujących się w sklepie są iiyama-sklep.pl podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§ 3 Składanie i realizacja zamówień 
Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, jak również :
1. pocztą elektroniczną na adres sklep@iiyama-sklep.pl 
2. telefonicznie 077 4427161-63
3. faxem 077 4427162

Podany przez użytkownika adres e-mail, fax jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji i informacji o składanych zamówieniach. W chwili potwierdzenia zamówienia dojdzie między Sklepem a Klientem do zawarcia umowy sprzedaży produktu. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Sklep na stronach sklepu. Po za formularzem przyjmujemy zamówienia tylko w formie pisemnej. Informacje na temat realizacji zamówienia można uzyskać pod podanym powyżej adresem poczty e-mail lub telefonu.

W przypadku płatności za pobraniem warunkiem realizacji jest podanie numeru telefonu Kupującego. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca może potwierdzić je telefonicznie w ciągu 24 godzin. Zamówienia które nie uda się potwierdzić ( na przykład błędnie podany numer) po 5 dniach roboczych będą anulowane.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizacje złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego.

Zamówienia nie zostaną przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia w formularzu błędnych lub niekompletnych danych. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia ( tylko w formie pisemnej) Zamówienia złożone w soboty, w niedzielę lub w dni ustawowo wolne od pracy, będą potwierdzane i realizowane w dni robocze.

§5 Zastrzeżenia 
Sklep zastrzega sobie prawo do:
1. zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie,
2. przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych,
3. wycofywania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

§6 Transport przesyłek 
Zamówienia będą dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL) lub mogą być odbierane osobiście w siedzibie Sklepu (Technologiczna 2, 45-839 Opole) Zamówienia realizujemy tylko na terenie Polski.

§7 Cennik dostaw
1. wysyłka firmą kurierską DHL (przedpłata) - koszt 18 zł brutto
2. wysyłka firmą kurierską DHL (za pobraniem) - koszt 29 zł brutto
3. odbiór osobisty w salonie Centrum Komputerowe HSI w Opolu - bez dodatkowych opłat

§8 Formy płatności
1. przelewem - w formie przedpłaty na konto bankowe
2. przelewem - w formie odroczonego terminu płatności (tylko dla stałych Klientów z kredytem kupieckim)
3. za pobraniem - Klient płaci kurierowi przy odbiorze towaru
 

§9 Termin dostawy 
Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 4 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia(zaksięgowania wpłaty). Z naszego doświadczenia wynika, że zamówiony towar przy wyborze przedpłaty na konto jest u Klienta w jeden, maksymalnie 2 dni od potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku towaru w magazynie Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji.

§10 Zwroty 
Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny do 14 dni od daty zakupu (zgodnie z nową ustawą z dnia 30 maja 2014). 
Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kompletny towar (cały zestaw otrzymany od Sprzedawcy) należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
a) otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
b) świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
Gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za wyrób przelewem na rachunek Klienta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

§11 Reklamacja 
Jeżeli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie w nim wady może odesłać produkt pod adres ustalony z obsługą sklepu. Wszelkie reklamacje ujawnione po przyjęciu towaru rozpatrywane są w ciągu dwóch dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad. Jeżeli naprawa ani wymiana nie będzie możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu. Klient nie ponosi kosztów dostawy w przypadku uznania reklamacji. Uwaga: Klient powinien bardzo dokładnie sprawdzić stan przesyłki i w przypadku naruszenia zabezpieczeń, uszkodzenia opakowania lub nie zgodności liczby paczek z liczbą na liście spedycyjnym, ma prawo odmówić przyjęcia paczki. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że ubytek lub uszkodzenia nastąpiło w czasie przewozu, powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności spedytora. 

§12 Gwarancja 
Każdy oferowany przez nas produkt posiada gwarancję producenta. Zasady gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Dokładne warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej producenta: https://iiyama.com/pl_pl/wsparcie/serwis-konsumenta/ 
Pomocą służy także infolinia: 0801 44 92 62

§13 Ochrona danych osobowych klientów 
Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom. Klienci maja prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§14 Postanowienia końcowe 
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy Regulamin.